Genome Editing: Interdisciplinary Technology Assessment

Project Lead: Erich Griessler
Team: Alexander Lang (Project Coordinator), Helmut HönigmayerFlorian Winkler, Milena Wuketich
Duration: December 2017–February 2019
Funding: TA-Swiss Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Cooperation: TU Graz (Armin Spök), Katholische Privatuniversität Linz (Michael Fuchs, Lukas Kaelin), Universität Luzern (Malte Gruber)